Monday, March 11, 2013

12th

ENG:
A children's counting rhyme , used to select a person to be "it" for games and similar purposes such as counting out a child that has to be stood down(out) from a group of children as part of a playground game. Here 'it' serves a other purpose.
On the other hand sorry 'its' literal translation, but you get the picture. 
HU:
A gyerekek kiszámolós mondókákat használnak egy személy kiválasztására, hogy "az" legyen a játékokban és hasonló célokra, mint egy gyerek ki kell, hogy álljon egy csapat gyerekből, mint  játszótér játék részeként. Itt az 'az' más célt szolgál.
Másrészt sajnálom 'az' szó szerinti fordítását, de vágni a képet

SR:
Dečija brojalica, koja se koristi za biranje jedne od osoba da bude "to" u igri ili u slične svrhe, npr. da jedno dete bude odstranjeno iz grupe dece na igralištu.
Ovde "to" ima novu svrhu.
S druge strane, nažalost, "to" je možda suviše bukvalan prevod, ali shvatićete već.


Zora Zeka

(Word for a word; law for a law; bun(ny) for a bun(ny))
...
(Szót szóért; törvényt törvényért; nyúszt nyúszé)Zora on inspection... and on a mission.
'Eeny, meeny, miny, moe,
your the little bunny'
...
Zora vizsgálazon... és misszión.
'Ec, pec, kimehetsz,
te vagy a picsi nyúszi''What?'
-Hello! I am an inspector of estimating incurred loss by burglary.
...
'Tessék?'
-Hello! Én a rablások utáni keletkezett károk felmérőjének ellenőre vagyok.Afterwards 15 minutes after.
-Give my microwave back! This is burglary!
-Report me!
-It only costs *2700 dinar!
-It is estimated.
*If your loss is under 15000 din (>150 eu) when you were robbed it is not a crime [then]
...
 Ezután 15 perc után.
-Add a mikrót vissza! Ez rablás!
-Jelents fel!
-Ez csak * 2700 dinárba kerül!
-Felbecsülve.
* Ha a veszteség 15000 din
alatt van (> 150 eu), amikor kirabolnak az nem egy bűncselekmény [akkor]
-BEGONE!
-Hello, I'm home!
...
-Távozz!
-Hello, megjöttem!

-Oohh...How sweet,coffee... No,really, how (much)?
- As always.
...
-Oohh ... Mennyire édes, kávé ... Nem, tényleg, mennyire?
- Mint mindig.

-From now on we have a microwave.
-Excellent.
-Oh...didn't you get a kiss...?
-Excellent.
...
-Mostantól van mikrónk.
-Kitűnő.
-Oh ... nem kaptál puszit ...?
-Kitűnő.

-You never talk about the juicy stuff...
-There is something juicy. A new project, you're in love with projects.
...
-Soha sem beszélsz a szaftos cuccokról ...
-Van valami szaftos. Egy új projekt, te szerelmes vagy projektekbe.

-Superb. This means this is your 70th hour without sleep which is the equivalent of without, excuse me, sober.
-How is lover-boy? Amusement?
-Ah... satisfying night. The sex like with a dildo. hm...
...
-Nagyszerű. Ez azt jelenti, ez a 70. óra alvás nélkül, amely egyenértékű, anélkül, elnézést, józanon.
-Hogy van a szerető? Élvezet?
-Ah ... kielégítő éjszaka. A szex, mint a vibrátorral. hm ...

   
-Regrettably, I cannot be an inspector of estimating incurred loss by burglary. The world seems to me as another galaxy. Have you found the condom in the sleeping commode in the third drawer?
-What for? He also did not wanted to have a child.
...
-Sajnos, nem tudok rablások utáni keletkezett károk felmérőjének ellenőre lenni. A világ számomra, mint egy másik galaxisnak tűnik. Megtaláltátok az alvó komód harmadik fiókjában az óvszert?
-Minek? Ő sem szeretett volna egy gyereket.

-Joj, no. You would pay for abortion because of meat...
-Man... You don't know fun... And I am not so too-potent that a drop would do the magic.
...
-Jaj, ne. Te fizetnéd az abortuszt a hús miatt...
-Apám ... Nem tudod mi a szórakozás ... És én nem vagyok olyan túlpotens, hogy egy csepp megtenné a varázslatot.

-Come on, tell me already, did you get to the action?C'me oon... We dwell together for a year. It can't be nothing!
-Block 73, they don't watch it. You know the rest. And I recommend the Holy Fucking Circus film.
...
-Gyerünk, mondd már el, eljutottatok az akcióig? Naaa ... Egy éve együtt lakunk. Nem lehet,hogy semmi!
-73. tömb, nem figyelik. A többit tudod. És ajánlom a Szent Kibaszott Circus filmet.

-I need to sleep...
-And before that good sex.
-Not interesting.
-Of course. That is way you change your panty every day.
-Yes,hygiene. Unknown?
-That condom is in the drawer more than a year.
...
-Szükségem van az alvásra ...
-És azelőtt egy jó szex.
-Nem érdekes.
-Ó, persze. Ezért váltasz bugyit minden nap.
-Igen, a higiénia. Ismeretlen?
-Az óvszer a fiókban van több mint egy éve.

-Let it...73?Hah... May be sleep would come easier if you would decomplicate your thoughts about simple things. I won't be back till 'tomorrow', lay down and when you wake up, surprise me...
...
-Hagyjuk ... 73.? Hah ... Lehet az alvás egyszerűbben jönne, ha dekomplikálnád a gondolatait az egyszerű dolgokról. Nem leszek "holnap"-ig, feküdj le, és amikor felébredek, lepj meg ...
'And I'm a little squirrel,
Eeny, meeny, miny, moe.'
...
'Én pedig a pici mókus,
ec, pec, kimehetsz.'
Ha, piece of rubber... protects from reality and responsibility. ...Next time I'm going with Zora.
END.of lemonade.
...
'Ha', egy darab gumi ... véd a valóságtól és a felelősségtől. ... Legközelebb Zorával megyek.
VÉGE.a limonádénak.

No comments:

Post a Comment

Creative Commons License
Mud.Town.Spankelitious.Fun by evet makk